ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

EMAIL ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

01-08-2016 EMAIL ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Κύριοι συνάδερφοι μέλη του Συνδέσμου,

Σε απάντηση σχετικού email του συνδέσμου μας για τα κόστη των 2ων αγωγλων και των υπολοίπων υποχρεώσεων τιου συνδέσμου το νομικό μας γραφείο μας απάντησε και σας κοινοποιούμε την απάντηση του όπως πάντα κάναμε με διαφάνεια και διάυγεια.

Παρ όλη την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία την κατάσχεση που υποστήκαμε και το μηδενικό μας ταμείο το Προεδρείο θα καταβάλει μια τελευταία προσπάθεια να συνεχίσει την προσπάθεια για συνέχιση του δικαστικού αγώνα μας παρ όλη την μη συμμετοχή και βοήθεια μελών μας και την μη καταβολή συνδρομών και ποσών αγωγών απο μέλη μας η συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει το Σαββατο  20 Αυγούστου και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τετάρτη 24 Αυγούστου όπου θα μελετήσουμε την κατάσταση και θα εισηγηθούμε στα μέλη μας λύσεις.

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε εσάς και τις οικογένειες σας και να ενημερώσουμε πως θα είμαστε κλειστά επο 1-15 Αυγούστου

Κοινοποίηση email NOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αξιότιμε κε Δράμαλη,

 

Σύμφωνα με την προσφορά που υποβάλλαμε στο σύνδεσμο Στέγη και η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνδεσμο, εκπροσωπούμενου από εσάς ως Προέδρου του, η αμοιβή της εταιρίας μας ανέρχεται στο ποσό των 300€, πλέον ΦΠΑ, ανά εξώδικο, και 3.000€, πλέον ΦΠΑ, ανά αγωγή. Το τελευταίο, δε, ποσό (για την αγωγή) αφορά την αμοιβή της εταιρείας μας για τη σύνταξη και κατάθεση της αγωγής, καθώς και τη συζήτηση σε πρώτο βαθμό, ενώ τα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό και καταβάλλονται επιπλέον (δηλαδή αμοιβές δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις, δικαστικό ένσημο/άτομο, ένσημα για παράσταση δικηγόρου και αντίγραφα, φωτοτυπίες κλπ.).

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την 1η αγωγή των μελών του συνδέσμου σας, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιορισθεί για τις 7/3/2017, θα πρέπει να έχει καταβληθεί ήδη πριν την ημέρα της συζήτησης το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαστικό ένσημο για κάθε έναν από τους ενάγοντες. Το δικαστικό ένσημο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σήμερα υπολογίζεται ως εξής: ποσοστό 8‰ επί του αιτούμενου για κάθε έναν ποσού, επί του οποίου υπολογίζονται επιπλέον και καταβάλλονται 20% ποσοστό υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Ν.Δ. 1017/1971 αρ.10 παρ.1Α περ.η’) και χαρτόσημο 2,4% (υποπαρ. ΙΓ  παρ. 6 του Ν. 4093/2012), ήτοι συνολικά περί του 1% επί του αιτούμενου για κάθε ενάγοντα ποσού. Τα ποσά αυτά τα έχουμε υπολογίσει (για την 1η αγωγή) και σας τα αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας, προκειμένου να μεριμνήσετε για τη συγκέντρωσή τους. Έχετε υπόψη σας ότι η μη καταβολή του δικαστικού ενσήμου για έναν ενάγοντα συνεπάγεται τη μη συζήτηση της αγωγής γι’ αυτόν.

 

Σχετικά με την κατάθεση της 2ης αγωγής, το σχέδιο της οποίας είναι ήδη έτοιμο από εμάς προ καιρού για τα μέλη τα οποία εσείς μας έχετε υποδείξει σε παλαιότερες επικοινωνίες μας ως οικονομικά τακτοποιημένα ως προς το εφάπαξ ποσό που αφορά τις νομικές ενέργειες, επισημαίνουμε τα ακόλουθα. Για να κατατεθεί η 2η αγωγή, η ελάχιστη αμοιβή της εταιρείας μας με έκπτωση επί της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό των 2.850€, πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 3.534€. Επίσης, ήδη πριν την ημέρα της συζήτησης θα πρέπει να έχει καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαστικό ένσημο, το οποίο όπως προαναφέρθηκε υπολογίζεται για κάθε ένα από τα μέλη σας σε ποσοστό 1%επί του αιτούμενου από αυτόν ποσού. Μόλις λάβουμε την εντολή από εσάς για την κατάθεση της 2ης αγωγής, θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε και να σας γνωστοποιήσουμε για κάθε έναν ενάγοντα τα καταβλητέα ποσά του δικαστικού ενσήμου, τα οποία θα κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσά που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο για τους ενάγοντες της 1ης αγωγής.

 

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του συνδέσμου που μας εκθέτετε, το γραφείο μας μπορεί να αποδεχθεί να επιβαρυνθεί με τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αγωγής, όπως εξάλλου συνέβη και για την ήδη κατατεθείσα 1η αγωγή. Επίσης,  τόσο για την ήδη κατατεθείσα 1η αγωγή, όσο και για την υπό κατάθεση 2η, μπορούμε να αποδεχθούμε να επιβαρυνθούμε και με τα έξοδα για την προετοιμασία του φακέλου και τα αντίγραφα των σχετικών, δηλαδή για τα αποδεικτικά έγγραφα που υποχρεωτικά κατατίθενται στο δικαστήριο. Σημειωτέον ότι το κόστος αυτών, λαμβανομένου υπόψη του όγκου τους, υπολογίζεται τουλάχιστον σε 3€/άτομο.

 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι όπως γνωρίζετε ο σύνδεσμος (σωματείο του Αστικού Κώδικα) είχε συμπεριληφθεί στους ενάγοντες στην 1η αγωγή και επομένως παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί σε λειτουργία για όσο χρόνο διαρκεί η δικαστική διαδικασία.

 

Επίσης, σε ό,τι αφορά στην 1η αγωγή εσείς έχετε ήδη προσδιορισθεί ως μάρτυρας προς εξέταση στο ακροατήριο (δικάσιμος 7/3/2017), ενώ και για τη 2η αγωγή θα πρέπει να οριστεί και να προσέλθει προς εξέταση κάποιος μάρτυρας (εσείς ή άλλος), και συνεπώς, πρέπει να συνυπολογιστούν από εσάς και τυχόν έξοδα που θα γίνουν προς τον σκοπό αυτό (μετακινήσεις κλπ).

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, όπως προκύπτει και από την αποδεχθείσα πρότασή μας, η ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή της εταιρείας μας δεν αφορά τα τυχόν ένδικα μέσα που θα ασκηθούν κατά της απόφασης που θα εκδοθεί σε πρώτο βαθμό, ενώ, σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι η κατάθεση μεμονωμένων αγωγών δεν είναι εφικτή.

 

Με εκτίμηση,

Νάσος Μιχελής                     Ξανθή Κούρτη

 

Sina 23 Athens ‐ GR‐10680

tel: 0030 210 3634417, 0030 210 3390308

fax: 0030 210 3636791

michelis@mstr‐law.gr, www.mstr-law.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ