ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

Παράνομο το αναδρομικό κούρεμα στις Ισπανικές ΑΠΕ – ''Προηγούμενο'' & για τις διεκδικήσεις στην Ελλάδα

30-05-2017 Παράνομο το αναδρομικό κούρεμα στις Ισπανικές ΑΠΕ – ''Προηγούμενο'' & για τις διεκδικήσεις στην Ελλάδα

Με πρόσφατή του σημαντικότατη απόφαση, η οποία εκδόθηκε προ ημερών και παράγει διεθνή αντίκτυπο αλλά και έχει σαφείς προεκτάσεις και για τις άλλες χώρες και αγορές όπως η ελληνική, όπου ο νομοθέτης προέβη σε αναδρομική περικοπή των εγγυημένων FiTs των παραγωγών ΑΠΕ, το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (InternationalCenter for the Settlement of Investment Disputes - ICSID), καταδίκασε την Ισπανία υποχρεώνοντάς την στην καταβολή αποζημίωσης ύψους € 128 εκ. πλέον τόκων στην αντίδικο εταιρεία "Eiser Infrastructure Limited" καθώς και στη θυγατρική της "Energia Solar Luxemburg", με την βασική αιτιολογία ότι το μέτρο της μείωσης των προκαθορισμένων για τους επενδυτές εγγυημένων τιμών παραβιάζει το άρθρο 10 της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας, στο οποίο προβλέπεται oκανόνας της χρηστής και ίσης μεταχείρισης ("fair and equitable treatment").

Η εν λόγω απόφαση συνιστά «νομολογιακό προηγούμενο» εν όψει της σωρείας υποθέσεων στις οποίες η Ισπανία άγεται σε διαιτητική επίλυση των σχετικών διαφορών με παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν εγείρει ευρείες αποζημιωτικές αξιώσεις λόγω της ετεροχρονισμένης μείωσης των εγγυημένων τιμών για εν λειτουργία έργα ΑΠΕ. Το Υπουργείο Ενέργειας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις για την πιθανή λήψη απόφασης να ασκηθεί έφεση κατά της παρούσας διαιτητικής απόφασης, ενόψει του υφισταμένου κινδύνου να εγείρουν περισσότεροι ζημιωθέντες επενδυτές σχετικές αποζημιωτικές αξιώσεις.

H "Eiser Infrastructure Limited", σε συνεργασία με την γνωστή στον τομέα των ενεργειακών επενδύσεων ισπανική εταιρεία "Elecnor" και την κατασκευαστική εταιρεία "Aries" επένδυσαν το έτος 2007 στην κατασκευή θερμοηλιακών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις πόλεις Ciudad Real και Badajoj με συνολικό κόστος επένδυσης € 935 εκ. Κίνητρο για την επενδυτική τους απόφαση ήταν το θελκτικό περιβάλλον για τους επενδυτές - παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχε θεσπίσει η Ισπανία, το οποίο εν συνεχεία ανετράπη δια της μείωσης των εγγυημένων τιμών που είχαν νομοθετικά και συμβατικά κατοχυρωθεί. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας σε αντίθεση με την παρουσιαζόμενη δικαιοδοτική κρίση του διεθνούς διαιτητικού οργάνου έχει μέχρι στιγμής με διάφορες αιτιολογίες απορρίψει τις αιτήσεις δικαστικής προστασίας και προσφυγές των παραγωγών ΑΠΕ υποστηρίζοντας ότι η μη προβλέψιμη μεταβολή των πραγματικών περιστατικών στα οποία ερείδεται η δημιουργία συγκεκριμένων νομικών καταστάσεων δικαιολογεί την απότομη μεταβολή των τελευταίων προς τη ρύθμιση των πρώτων.

Είναι σαφές ότι η εν λόγω σημαντικότατη απόφαση οφείλει να αποτιμηθεί προσεκτικά και σε σχέση με την άμεσή της συνάφεια με τη νομική αξιολόγηση του ελληνικού «NEW DEAL», δια του οποίου ο έλληνας νομοθέτης προέβη σε εκτεταμένες περικοπές των εγγυημένων τιμών σε λειτουργούντα έργα ΑΠΕ. Και τούτο κατά μείζονα λόγο ενόψει του γεγονότος ότι στην ελληνική ενεργειακή αγορά οι παράγοντες που οδήγησαν στην ελλειμματικότητα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ ουδόλως μονοσήμαντα σχετίζονται με το ύψος των εγγυημένων τιμών (FiTs) ή, στην κρίσιμη λογιστική τους διάσταση, με την οικονομική ύφεση, αλλά συνδέονται με (και απορρέουν και από) σημαντικότατες δομικές στρεβλώσεις στην επίλυση του ΗΕΠ, όπως τουλάχιστον ρητά συνομολόγησε πλέον και ο ίδιος ο νομοθέτης δια (και στο πλαίσιο) της θέσπισης του Ν. 4414/2016.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ