ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΠΑΡΚΩΝ SUNWIND. Πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες και αναλυτική σας ενημέρωση.

Έτοιμη, προς υπογραφή, είναι η υπουργική απόφαση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

04-05-2017 Έτοιμη, προς υπογραφή, είναι η υπουργική απόφαση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Έτοιμη, προς υπογραφή, είναι η υπουργική απόφαση (ΥΑ) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Όπως επισημαίνουν στο " energia. gr" στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , «οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν, για πρώτη φορά, την εικονική αυτοπαραγωγή». Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον να συμψηφίζεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με την ενέργεια που καταναλώνεται σε κτίρια του αυτοπαραγωγού, τα οποία δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον σταθμό ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει η ΥΑ αφορά στη διεύρυνση του χρόνου συμψηφισμού, από τους 12 μήνες που ισχύει σήμερα, στους τρεις μήνες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η απόδοση της επένδυσης καθώς, εάν στον έναν χρόνο υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας, αυτό δεν θα χάνεται αλλά θα μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη. Ειδικότερα, στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού (εικονικού και μη), η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από περασμένες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται, με την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Ωστόσο, δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις που αφορούν στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό θα έχουν μόνο νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς. Επίσης, θα μπορούν να ωφεληθούν και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (του ν.3874/2010), οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση του (μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ). Θα πρέπει επίσης να έχει διασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις της ΥΑ είναι η πλήρης εξόφληση των εκδοθέντων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των παροχών του οικείου προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναμένεται πολύ σύντομα να υπογράψει την υπουργική απόφαση για την απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή (VirtualNetMetering , VNM ). Με την απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή, η ηλιακή ενέργεια παράγεται σε ένα σημείο, αλλά πιστώνεται υπέρ μίας κατανάλωσης σε διαφορετική τοποθεσία»,εξηγεί ο αρμόδιος της Greenpeace σε θέματα ενέργειας κ. Ignacio Navarro. Και καταλήγει : « Το νέο αυτό εργαλείο θα συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και στην τόνωση της εθνικής οικονομίας μέσα από νέες επενδύσεις που στηρίζουν τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και μειώνουν την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσβαση σε ασφαλή και φθηνή ενέργεια για χιλιάδες νοικοκυριά».

Υπολογισμός των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:

1. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) θα υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, δηλαδή, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο.

2. Οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) θα υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της ενέργειας που έχει απορροφηθεί από το Δίκτυο. Θα συμψηφίζονται μόνο για την ενέργεια που έχει ιδιοκαταναλώσει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ιδιοκαταναλώτεται περίπου το 36% της ενέργειας που παράγεται.

Όσον αφορά στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα υπολογίζονται βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:

1. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της ενέργειας που θα έχει απορροφηθεί από το Δίκτυο.

2. Για την κατανάλωση που υπεισέρχεται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και συνδέεται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, καθώς επίσης και για την ιδιοκατανάλωση του σταθμού, εφαρμόζεται ότι ισχύει και για τον ενεργειακό συμψηφισμό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ